Intensiv-medizinische Behandlung der fortgeschrittenen Herzinsuffizienz

Proceedings Basel 2006
Ausgabe
2007/01
DOI:
https://doi.org/10.4414/cvm.2007.01222
CARDIOVASCULAR MEDICINE ‒ KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN ‒ MÉDECINE CARDIOVASCULAIRE . 2007;7(01):11-18

Publiziert am 26.01.2007

Dieser Text ist nur als PDF verfügbar.